1. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Υδρογραφική Υπηρεσία και άλλοι κλάδοι
FORACS

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος»

3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αθηνών
Αιγαίου
Κρήτης
Ιωαννίνων
Πατρών
Θεσαλλίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλλονίκης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6. ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αθηνών
Βόλου

7. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)

8. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕXPRIVATE TECHNICAL COMPANIES

ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική
AKTI Engineering
ASSO Subsea (ex Asso Divers)
DELTA TECHNIKI S.A.
HELLAS- GOLD
METKA
SELONDA